Školní poradenské pracoviště

Úvod > O škole > Školní poradenské pracoviště


Činnost ŠPP

Školního poradenského pracoviště (ŠPP) poskytuje komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR. 
K hlavním cílům ŠPP patří iniciování aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pedagog a ředitel/ka školy.