Spolek rodičů a přátel školy

Úvod > O škole > Spolek rodičů a přátel školy


Vážení a milí rodiče, dovolte, abychom Vás informovali o fungování Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Kaplice, Fantova 446 (dále jen SRPŠ).

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, IČO: 22837434.

Cílem SRPŠ je spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu všech stran, a to zejména v oblastech zájmové činnosti žáků, technické a materiální pomoci při provozu školy. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být dobrovolné dary a výtěžky z akcí např. zahradní slavnosti. Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch dětí ZŠ Fantova, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu základní školy. Členský příspěvek do fondu Spolku rodičů pro školní rok 2023/2024 činí 250,- Kč, jeho výše byla schválena Valnou hromadou spolku.

Získané prostředky jsou použity v těchto oblastech: cestovné na kulturní, sportovní a preventivní akce při reprezentaci školy, pronájem kulturního domu, odměny pro úspěšné žáky, pomůcky a ceny do soutěží, výtvarné potřeby, např. keramická hlína a glazury na výrobky z ní, čtvrtky, barvy a jiný materiál na projekty atd. V rámci jednotlivých předmětů jsou dětem kopírovány pracovní listy, texty a obrázky, které jim v mnoha směrech usnadňují práci, šetří čas a zpestřují výuku.

SRPŠ se schází minimálně 1x ročně, na schůzi jsou zváni zástupci z každé třídy, kteří prodiskutují získané informace na třídních schůzkách. Stanovy, účetní podklady, zápisy z porad apod. – vše je uloženo k nahlédnutí ve škole. Na začátku každého školního roku udělujete souhlas s tím, zda může být ze Školní online pokladny stržena částka na členský příspěvek do SRPŠ. V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce SRPŠ paní Olgu Bohatovou.stanovy-srps.pdf (161.057KB)
stanovy-srps.pdf