Organizace školního roku od 1.9.2021

Úvod > Aktuality > Organizace školního roku od 1.9.2021


Organizace vzdělávání od 1.9.2021


26.08.2021

Vážení rodiče,

dle manuálu MŠMT k provozu škol a testování v novém školním roce (k dispozici ZDE) bude provoz školy probíhat takto:

 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Tzn. žáci do 15 let zdravotnickou rouškou, ostatní respirátorem řady FFP2, KN 95. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede září (u prvňáčků 2. září), následně 6. a 9. září. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Návodné video ZDE

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Testování nepodstupují:

 • děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest (zdravotnickou roušku) po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
 • tato povinnost se nevztahuje na výše uvedené výjimky,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu na určeném místě.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, testování proběhne ve spojovací chodbě mezi pavilony 1. a 2. st. (vstup hlavním vchodem z ulice).

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve sborovně školy.

Pokud zákonný zástupce žáka či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. 

Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním řádem.

S pozdravem

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení